Anti discriminatie beleid

De directie en medewerkers van G-Ned BV wijzen iedere vorm van discriminatie af.

Wij geloven in een veilige en prettige werkplek voor alle personen derhalve 

maken wij geen onderscheid tussen personen op grond van : leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Wij zullen nooit ingaan op verzoeken van ( potentiele ) opdrachtgevers om bij werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van een functie.

G-Ned BV tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

Onze intercedenten zijn geïnstrueerd om alert te zijn op discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Aan dergelijke verzoeken zal geen medewerking worden verleend.